• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Interesseundersøking - privat utbygging av Dragsund bustadfelt

Om byggefeltet

Herøy kommune eig delar av bustadfeltet i Dragsund som ikkje er utbygd. I sak 62/22 har kommunestyret vedteke følgjande:

  • Kommunestyret ber om ei sak som gjeld sal av Prosjekt 052149 Dragsund bustadfelt.
  • Kommunestyret ber administrasjonen undersøke marknaden for privat utbygging av prosjektet.
  • Eventuelt sal skal skje med forutsetnader om krav til kvalitet etter gjeldande forskrift og utbygging etter vedtatt reguleringsplan, og tilbakekjøpsklausul for Herøy kommune.

Vi ynskjer å få tilbakemelding frå aktørar som kan ha interesse i å kjøpe prosjektet frå kommunen for å utvikle areala i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Basert på innkomne henvendingar i denne undersøkinga vil det bli fremja ny sak for politisk handsaming kring dei praktiske sidene ved eit eventulet sal.

Informasjon om prosjektet

Aktuelle eigedomar som kommunen eig pr. i dag som inngår i utbyggingsområdet er gardsnummer 45 og bruksnummer 44, 65, 68 og 69.

 

I 2021 var det utført ei detaljprosjektering av teknisk infrastruktur basert på gjeldande reguleringsplan. Førebels tomtedelingsplan her syner omfang av planlagt utbygging med 22 tomter i tillegg til A1 – A3 lengst sør som avhenger av dispensasjon.


Lenke til sunnmørskart ligg her:

https://kommunekart.com/klient/sunnmorskart?urlid=0f911213-18d5-4e1e-bbf4-4de3e93a2167


Lenke til informasjon om reguleringsplanen ligg her: https://www.arealplaner.no/1515/arealplaner/7

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader